Algemene Voorwaarden opleidingen

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan afnemers van een LYSNA-opleidingsprogramma, -training, -advies en/of -coaching van LYSNA Nederland en LYSNA World, Saskia Haafkes, hierna te noemen LYSNA of opdrachtnemer.  

1. ALGEMEEN

Saskia Haafkes, Lysna Nederland en Lysna World, opdrachtnemer, is een eenmanszaak die activiteiten ontplooit op het gebied van begeleiding, training, coaching en consultancy in Nederland. Een en ander in de meest ruime zin. 

2. DIENSTEN

LYSNA is een verband van opleiders en begeleiders. LYSNA werkt vanuit de wens om mensen en organisaties duurzaam te inspireren en te ontwikkelen richting doelen en groei. LYSNA werkt in organisaties die zoeken naar wegen om hun managers en medewerkers maximaal aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid, authenticiteit en talenten. Ook biedt LYSNA een aantal opleidingen en coaching en begeleiding voor mensen die zich willen ontwikkelen. 
LYSNA onderscheidt zich door een persoonlijke, directe en respectvolle manier van werken. De begeleider/opleider, die via LYSNA t.b.v. Opdrachtgever is ingezet, zal de werkzaamheden binnen het kader van de opdracht en in samenwerking met de betrokken personen in de organisatie van Opdrachtgever naar eigen inzicht uitvoeren en daarover verantwoording afleggen aan Opdrachtgever.
 .

3. OVEREENKOMST

Opdrachtgever en LYSNA bepalen samen de overeenkomst. Bij langlopende overeenkomsten worden jaarlijks de tarieven per 1 januari aangepast aan de trend in de sector, en wordt indexatie toegepast volgens de richtlijnen van de overheid. 

WEDERZIJDSE VERPLICHTINGEN
Opdrachtgever en LYSNA streven naar een zo’n goed mogelijke samenwerking. LYSNA zet zich in haar opdrachten accuraat en zorgvuldig uit te voeren. Opdrachtgever zal steeds tijdig alle noodzakelijke en overige nuttige gegevens en inlichtingen aan LYSNA verstrekken. Opdrachtgever zet zich in voor de juiste toepassing binnen zijn organisatie van de door LYSNA geleverde diensten. Opdrachtgever verplicht zich om de begeleider/opleider, die via LYSNA t.b.v. Opdrachtgever is ingezet, goede werkomstandigheden te bieden. Opdrachtgever stelt apparatuur, materialen en/of gegevens ter beschikking voor het uitvoeren door LYSNA van de werkzaamheden. Als niet aan deze verplichting wordt voldaan kan dit leiden tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en kunnen daardoor veroorzaakte extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van LYSNA in rekening worden gebracht.  

BEEINDIGING OVEREENKOMST
Indien één van de partijen onderdelen van de overeenkomst niet nakomt, wanprestatie levert of failliet gaat, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder de andere partij daarvoor schadeloos te hoeven stellen. Mocht er aantoonbare schade geleden zijn, dan heeft de andere partij bovendien recht op de schadeloosstelling. Schadeloze ontbinding van de overeenkomst door LYSNA is ook mogelijk als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van LYSNA onttrekken en waarvan bij het sluiten van de overeenkomst geen kennis bestond, of als LYSNA gedwongen zou worden zich neer te leggen bij gedrag dat indruist tegen nomen en waarden van goed gedrag die gebruikelijk zijn in maatschappelijk verkeer.

4. AANSPRAKELIJKEHEID 

Alleen wanneer LYSNA in de uitoefening van haar functie schade heeft veroorzaakt aan Opdrachtgever door opzet of grove schuld of nalatigheid van de ingezette begeleiders, is zij daarvoor aansprakelijk te stellen. In geen geval is LYSNA aansprakelijk als Opdrachtgever zelf in zijn verantwoordelijkheden naar LYSNA tekort is geschoten.

Elke aansprakelijkheid van LYSNA voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen en/of verlies van gegevens, is uitgesloten. Voor zover aansprakelijkheid door LYSNA niet is uitgesloten, is deze beperkt tot het bedrag gelijk aan prijs (exclusief btw) maximaal € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro). LYSNA is niet aansprakelijk voor of gebonden aan eventuele verbintenissen die door de begeleider/opleider onbevoegd zijn aangegaan of voor hem op ander wijze zijn ontstaan richting de Opdrachtgever. LYSNA zal niet aansprakelijk zijn voor het niet of niet-tijdig nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht.

Bij deelname aan in company trainingen blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de deelnemer zelf. De deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het toepassen en uitvoeren van onderwezen leerstof en methoden. Noch de begeleiders, noch LYSNA zijn verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van toepassen en uitvoeren van het geleerde; zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de deelnemer en/of de gevolgen van deelname aan de groep. LYSNA draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie van de deelnemer.

5. ZORGVULDIGHEID EN GEHEIMHOUDING

LYSNA zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de opdracht, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Verworven kennis ten aanzien van de interne organisatie, knowhow, ontwikkelingen en cliënten van Opdrachtgever zal niet worden verspreid, tenzij Opdrachtgever daarvoor toestemming heeft verleend.

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De intellectuele eigendomsrechten, die zouden kunnen ontstaan op de door de begeleider/opleider in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gemaakte rapporten, documenten, gegevens en resultaten berusten bij Opdrachtgever, tenzij partijen in de overeenkomst anders hebben bepaald.
De intellectuele eigendomsrechten van door LYSNA uitgereikte producten, waaronder begrepen trainingsmodellen, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, readers en/of hand-outs of via digitale media verstrekte informatie blijven bij LYSNA.
Levering van diensten strekt nimmer tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

7. FACRURERING

LYSNA dient bij Opdrachtgever een factuur in voor de opleiding waarvoor is ingeschreven.
Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of compensatie.
Indien Opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn de betaling niet heeft voldaan, is Opdrachtgever zonder nadere mededeling gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente voor het openstaande bedrag. LYSNA is dan gerechtigd de werkzaamheden op te schorten en de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, waarbij Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag ook gehouden zal worden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten worden bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500,-.

8. BETALINGSVOORWAARDEN

Na inschrijving van een activiteit via de website, ontvangt de deelnemer automatisch een bevestiging per e-mail. Betaling geschiedt via de site of via het ontvangen van een factuur. De factuur dient binnen twee weken na ontvangst betaald te worden. Bij te laat betalen rekenen we 25 euro na de aanmaning aan administratiekosten. Mochten er, na ontvangst van deze factuur, wijzigingen optreden in opdracht van de deelnemer of werkgever dan brengen wij, wegens wijzigingen factuur, 17,50 euro aan administratiekosten in rekening.

9. ANNULERING

Na inschrijving van de deelnemer geldt de volgende wettelijke regeling: de annuleringsregeling is van kracht na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Na inschrijving van een activiteit via de website, ontvangt de deelnemer via e-mail een bevestiging.
Bij geplande activiteiten of trainingsdagen geldt de volgende annuleringsregeling:
Bij annuleren tot aan 4 weken voor aanvang: kosteloos annuleren.
Bij annuleren tussen 2 en 4 weken aan de activiteit betaalt de opdrachtgever 50% van de totale overeengekomen prijs.
Bij annuleren minder dan 2 weken voorafgaand aan de activiteit betaalt de opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs.
Bij verhindering van geplande (coachings)-gesprekken, verzoekt LYSNA Opdrachtgever vriendelijk dat uiterlijk 48 uur van tevoren te melden. Daarna brengt LYSNA 100% van de kosten in rekening.
Wanneer er zich voor een opleiding te weinig deelnemers hebben opgegeven, zal LYSNA de opleiding annuleren en naar een passende oplossing zoeken. Er wordt mogelijk een alternatief geboden, altijd in overleg met de deelnemers. Alle geïnde opleidings- en verblijfkosten worden gerestitueerd.

10. AANMELDING EN DEELNAME

Na inschrijving voor de opleidingen vindt op individuele basis een intakegesprek plaats met één van onze begeleiders. Tijdens dit intakegesprek maken we kennis en onderzoeken we of deze opleiding het beste past bij de situatie en wensen van de deelnemer. De factuur ontvangt de deelnemer op een later moment. Het LYSNA draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie van de deelnemer.

VOORWAARDE VOOR DEELNAME
LYSNA verzorgt trainingen en opleidingen waarbij groei in de zakelijke en persoonlijke sfeer centraal staat. Een deelnemer start een opleiding om het gehele potentieel aan kwaliteiten te leren kennen en in te zetten in het dagelijks bestaan. Alleen mensen die aangesproken willen worden op hun eigen doen en laten kunnen zich inschrijven voor een opleiding, met als voorwaarde het intakegesprek en aanwezigheid in de blokken. Aanwezigheid van alle deelnemers is voor ons vanzelfsprekend en dus een basisvoorwaarde. Geen van de opleidingen kan gedeeltelijk gevolgd worden, elk onderdeel is essentieel voor het geheel.

VERANTWOORDELIJKHEID
Uiteraard is degene die de leiding heeft in de opleiding verantwoordelijk voor een goede overdracht van de stof. Maar het is niet zo dat de deelnemer ‘met zich laat doen, omdat de ander wel zal weten wat goed voor hem/haar is’. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor wat er met hem/haar gebeurt. Dat geldt ook als deelnemers onderling met elkaar werken. Op het inschrijfformulier is een contractdeel opgenomen waarin de deelnemer onderstaande bevestigt:
Bij deelname blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij jezelf. Als deelnemer draag je zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het toepassen en uitvoeren van onderwezen leerstof en methoden. Noch de begeleiders, noch LYSNA zijn verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van toepassen en uitvoeren van het geleerde. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de deelnemer en/of de gevolgen van deelname aan de groep.

AANVANGSNIVEAU
Er worden geen vooropleidingseisen gesteld aan LYSNA Opleidingen. Het is gewenst een werk- en denkniveau op HBO niveau te hebben.

STUDIEBELASTING
De studiebelasting is de totale hoeveelheid tijd die je nodig hebt voor het volgen van een opleiding. De studiebelasting is opgebouwd uit contacturen, intervisie-uren en voorbereidingsuren. Het aantal contacturen betreft de uren die je doorbrengt in de groep tijdens de blokken (modules). Daarnaast zijn er intervisiemomenten waarbij de deelnemers onderling, individueel of in subgroepjes samenkomen. Hiervoor maken de deelnemers zelf de afspraken tussen de blokken. Per opleiding kan de opzet verschillen. Bij een aantal opleidingen zijn er ook supervisiemomenten tussen deelnemer en begeleider.
Ter voorbereiding op de blokken wordt met huiswerkopdrachten gewerkt in de vorm van; het beantwoorden van een aantal vragen om je te richten op het onderwerp, het lezen van bepaalde literatuur of het volgen van een online lezing. Dit geheel geldt als de voorbereidingsuren.

STUDIEMATERIAAL
Bij inschrijving kun je een literatuurlijst ontvangen met per blok aangegeven welke boeken verplicht zijn en welke boeken ter inspiratie aanbevolen worden. De opleidingskosten zijn exclusief de aanschaf van boeken. Tijdens een opleiding worden soms kosteloos readers en ander cursusmateriaal verstrekt. Het eigendomsrecht en de copyright berust bij LYSNA.
AFSLUITING VAN DE OPLEIDING
Na het voltooien van alle onderdelen van de opleidingen krijgt iedere deelnemer een certificaat van deelname.

UITSLUITING VAN DEELNAME
LYSNA behoudt het recht om in uitzonderlijke gevallen een deelnemer eenzijdig uit te sluiten van verdere deelname. Het kan hierbij gaan om zaken als onvoldoende aanwezigheid tijdens de opleidingsblokken, het vertrek van de deelnemer tijdens opleidingsblokken, verstoring van het groepsproces of zaken rond het leerproces van een deelnemer.

11. PRIVACY EN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Voor LYSNA is jouw privacy belangrijk. Daarom doen we er alles aan om dat te beschermen. Onze belofte is dat wij zorgvuldig zijn met je gegevens. Je kunt erop rekenen dat je gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet. Wij verkopen je gegevens niet aan derden. Wij respecteren de keuzes die je ten aanzien van je privacy maakt. Wij bieden je eenvoudige mogelijkheden om je gegevens in te zien en aan te passen. Met de bedrijven die voor ons de automatisering, de website en de database beheren, hebben wij expliciete overeenkomsten dat zij alle zorgvuldigheid in acht nemen om de privacy te beschermen.

Wij hebben persoonsgegevens nodig om je in te kunnen schrijven voor een opleiding. Daarbij hebben we zorgvuldig gekeken dat we zo min mogelijk informatie van je vragen. De informatie wordt bij ons opgeslagen in een beveiligde database. Als je vijf jaar niet meer actief bij ons bent, verwijderen we je gegevens uit die database. Als je deelneemt aan een opleiding of traject worden je gegevens tien jaar bewaard. We delen data over je interactie op onze website met Google ten behoeve van analysetools en advertentie services. Lees meer op LYSNA.world over hoe de data worden gebruikt.
Wanneer je bij ons een opleiding volgt, zullen we een deelnemerslijst sturen naar de begeleider(s) die de activiteit begeleid(en) en naar de deelnemers. Op de lijst staan je naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Op het inschrijfformulier geef je toestemming om dit te doen. Je kunt ook aangeven dat je dat niet wilt. Wij respecteren daarin je wens.

12. KLACHTEN

LYSNA streeft naar totale tevredenheid van haar deelnemers en klanten. Toch kan het voorkomen dat de deelnemer of opdrachtgever niet helemaal tevreden is. Heeft een deelnemer aan een opleiding een klacht dan probeert hij/zij deze eerst met de trainer of begeleider van LYSNA op te lossen. Lukt dit niet dan kan hij/zij een klacht indienen.
De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan een dag na de datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden waarop de klacht betrekking heeft.
LYSNA garandeert de deelnemer dat elke klacht zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de deelnemer zal worden behandeld.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst door LYSNA geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van LYSNA op te schorten.

13. OVERMACHT

In geval van blijvende overmacht is LYSNA gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. LYSNA is ter zake tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
In geval van tijdelijke overmacht is LYSNA gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd waarvoor de tijdelijke verhindering geldt. Als genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het al door de opdrachtnemer uitgevoerde deel van de overeenkomst.
Als LYSNA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtnemer bevoegd het reeds verrichte deel, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.
LYSNA is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van uitval of onbereikbaarheid door overmacht, een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d.

14. TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene voorwaarden, alsmede de overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen voortvloeiende uit voornoemde overeenkomsten zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter.